Gemeenteraad 30 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststelling agenda

  -
  Video vergadering
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Informatie vanuit het college

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Vragenhalfuur

  -
  Video vergadering
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Open debatronde

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:

  1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Gunnerstraat 10, Weerselo’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPGUNNERSTR10-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;

  2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPGUNNERSTR10-VG01 vast te stellen;

  3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:

  1.  Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg 14 Weerselo' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMW9HILBW14-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;

  2.  Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMW9HILBW14-VG01 vast te stellen;

  3.  In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;

  4.  Het beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:

  1.    om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Erve Molenbeek’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPGEMEENTEWERF-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;

  2.    om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode code NL.IMRO.1774.OOTBPGEMEENTEWERF-VG01 vast te stellen;

  3.    om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;

  4.    om het beeldkwaliteitsplan 'erve Molenbeek Ootmarsum' als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:

  de raad besluit om de 'Beleidsregel voor functiewijziging van recreatie naar wonen en de te leveren Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:

  1.         toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de oprichting van een bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling;

  2.         toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de algehele wijziging van de Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14

  Voorstel inzake vaststellen MijnOmgevingsvisie Dinkelland

  Bespreekstuk
  Video vergadering
  9 documenten

  Het voorstel is:

  1.vast te stellen MijnOmgevingsvisie Dinkelland;

  2. te besluiten om geen klassieke inspraak te verlenen conform de Inspraakverordening, omdat de inspraak op een andere wijze heeft plaatsgevonden in het proces van de totstandkoming van MijnOmgevingsvisie.

  3. in te trekken de op 10 september 2013 vastgestelde Structuurvisie op het moment dat MijnOmgevingsvisie in werking treedt.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.         Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025 met bijbehorende kostendekking vast te stellen.

  2.         De kredieten Klimaatadaptatie uit het vastgestelde GRP 2019 - 2024 te verhogen met € 100.000 met ingang van 2021 t/m 2024.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:

  1.         De Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021 vast te stellen;

  2.         De Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021 op de voorgeschreven wijze te publiceren.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 17

  Motie publiceren verkiezingsuitslagen

  -
  Video vergadering
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18

  Motie windenergie en referendum

  -
  Video vergadering
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 19

  Sluiting

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten