Spreekrecht

Spreekrecht tijdens de vergaderingen van de raadscommissies

Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken op de agendapunten. U kunt dan aan de raads- en commissieleden toelichten waarom u het bijvoorbeeld wel of niet eens bent met een bepaald voorstel.

Als u wilt inspreken, dan kunt u zich daarvoor melden bij de griffie. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Neem dan ook contact op met de griffie. De griffie kan u uitleggen aan welke voorwaarden u moet voldoen om te kunnen inspreken.

Inspreken is alleen mogelijk tijdens commissievergaderingen. U heeft daarbij maximaal 5 minuten spreektijd. Dat zijn ongeveer 2 tot 2,5 A4-tjes met tekst. De aanwezige raads- en commissieleden luisteren naar uw verhaal en kunnen u daarover nog een korte verhelderende vraag stellen. Er vindt daarbij geen discussie plaats tussen u als inspreker en de deelnemers aan de vergadering  

De gemeenteraad neemt uiteindelijk de besluiten tijdens raadsvergaderingen. Tijdens raadsvergaderingen is er geen spreekrecht.

 

Schriftelijke bijdrage

U kunt altijd uw schriftelijke reactie onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een geagendeerd onderwerp of over een onderwerp dat niet staat op de agenda van een raadscommissie. Uw schriftelijke bijdrage kunt u sturen naar de raadsgriffie via griffie@dinkelland.nl. of per post naar Postbus 11, 7590 AA Denekamo. Als u dat op tijd doet, kunnen de raadsleden ook op tijd kennis nemen van uw bijdrage.

Houdt u er wel rekening mee dat schriftelijke reacties worden geplaatst bij de stukken voor de betreffende vergadering. Als u een schriftelijke bijdrage wilt leveren, dan is deze dus openbaar.