Gemeenteraad 29 oktober 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemming-splan 'Saasveld, Tipweg 5' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPTIPWEG5-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;
  2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPTIPWEG5-VG01 vast te stellen;
  3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1A, aanhef onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro.
  vergroten verkleinen laden...
 • 1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestem-mingsplan “Buitengebied, Rood Voor Rood, Voortsweg 3” met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUIRVRVOORTSWEG3-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
  2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale onder-grond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUIRVRVOORTSWEG3-VG01 vast te stellen;
  3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten;
  4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet ongewijzigd vast te stellen voor de nieuw te bouwen woning.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestem-mingsplan “Buitengebied, Vollenhoekweg 15, Rood voor Rood” met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPVOLLENHWG15-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
  2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale onder-grond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPVOLLENHWG15-VG01 vast te stellen;
  3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro;
  4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet ongewijzigd vast te stellen voor de nieuw te bouwen woning.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1. De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie raads- en com-missieleden gemeente Dinkelland 2019 vast te stellen.
  2. de gemeenteraad wordt gelijktijdig voorgesteld de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2014 in te trekken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestem-mingsplan ‘Buitengebied, Hanenweg 1, 1A En 3 Saasveld' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPHANENWEG-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
  2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met Identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPHANENWEG-VG01 vast te stellen;
  3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1. Als uitwerking van het coalitieakkoord om zwembad de Kuiperberg langjarig open te houden in te stemmen met het alternatieve plan dat aansluit op het coalitieakkoord (het uitvoeren van onderhoud conform de NEN-Norm, facelift gebouwen en terrein en aanschaf diverse speelvoorzieningen) en:
  a. in verband hiermee de volgende gelden beschikbaar te stellen.
  • een (extra) bedrag van € 218.000,-- voor het groot onderhoud voor de jaren 2020 t/m 2024;
  • een investering van € 227.000,-- voor de kosten van een facelift;
  • een investering van € 69.000,-- voor de kosten van aanschaf van diverse speeltoestel-len en een jaarlijks (extra) bedrag van € 1.000,-- voor keuring en onderhoud van de toes-tellen
  b. de kosten te dekken uit
  • verhoging opbrengst entreegelden (resultaat jaarlijks €7.500,--)
  • beschikking over reserve incidentele middelen voor een bedrag van € 514.000,
  c. de begroting 2020 en volgende hierop aan te passen
  2. Als uitwerking van het coalitieakkoord, om een nieuwe vorm van beheer en exploitatie te vinden voor zwembad de Kuiperberg in 1e instantie te onderzoeken of er vanuit Ootmarsum belangstelling is om het beheer en de exploitatie over te nemen. Indien dit niet lukt, dan aan te haken bij het mogelijke verzelfstandigingsproces van Dorper Esch.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1.het tweede programmajournaal 2019 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
  2. het positieve saldo te storten in de algemene reserve.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is:
  1. In te stemmen met de de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2019
  2. Kennis te nemen van het normenkader 2019
  3. Het eerste optiejaar 2020 uit het contract met de accountant te lichten
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)