Gemeenteraad 02 april 2013 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Toelichting
  Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele
  onderwerpen tussen de commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie.

  Documenten
  -

  Voorgestelde procedure
  Raad ter informatie

  Verantwoordelijk collegelid
  Burgemeester Cazemier en de wethouders Steggink, Zwiep, Stokkelaar en Koegler
  laden...
 • Toelichting
  Naar aanleiding van de te realiseren bezuinigingen op het beleidsveld sport is een notitie
  opgesteld betreffende het afstoten van het regulier- en groot onderhoud van de sportvelden
  en de tennisbannen en dit over te dragen aan de voetbal- en tennisverenigingen.

  Documenten
  raadsvoorstel d.d. 12 maart 2013
  concept raadsbesluit d.d. 12 maart 2013

  Voorgestelde procedure
  raad ter besluitvorming

  Verantwoordelijk collegelid
  wethouder Koegler
  laden...
 • Toelichting
  In de raadsvergadering van 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van
  het bestemmingsplan Buitengebied een amendement aangenomen. Het amendement strekte
  er toe de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging uit het bestemmingsplan te halen en
  het college de opdracht te geven een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) visie op te stellen.
  De raad heeft vervolgens ingestemd met de concept LOG-visie met dien verstande dat er een amendement is ingediend met daarin een aanpassing van de conclusie. De Log visie is aangepast naar aanleiding van het amendement. Omdat het aanpassen van de conclusie ook gevolgen heeft voor de inhoud van de visie is de visie op een aantal punten ook aangepast.

  Documenten
  raadsvoorstel d.d. 19 maart 2013
  concept raadsbesluit d.d. 19 maart 2013

  Voorgestelde procedure
  raad ter besluitvorming

  Verantwoordelijk collegelid
  wethouder Koegler
  laden...
 • Toelichting
  Het voorliggende plan gaat uit van het herontwikkelen van het perceel gelegen aan de Johanninksweg te Noord-Deurningen. Bestaande verharding en bomen worden verwijderd en er worden een drietal vrijstaande woningen gerealiseerd. Hiermee wordt het bestaande bebouwingslint langs de Johanninksweg doorgetrokken en wordt er een passende afronding van de stedenbouwkundige opzet van omliggend gebied gerealiseerd. Om in de toekomst het terrein van de voormalige slipbaan te kunnen ontsluiten is er een strook van 14 meter breed vrij gehouden van bebouwing.

  Documenten
  raadsvoorstel d.d. 6 maart 2013
  concept raadsbesluit d.d. 6 maart 2013

  Voorgestelde procedure
  raad ter besluitvorming

  Verantwoordelijk collegelid
  wethouder Koegler
  laden...
 • Toelichting
  De gemeenteraad heeft besloten de herprofilering van de Dusinksweg in twee fasen uit te
  voeren. Dit bestemmingsplan voorziet in de eerste fase die de hoofdontsluiting van de nieuwe
  woonwijk Brookhuis wordt.

  Documenten
  raadsvoorstel d.d. 6 maart 2013
  concept raadsbesluit d.d. 6 maart 2013

  Voorgestelde procedure
  raad ter besluitvorming

  Verantwoordelijk collegelid
  Wethouder Stokkelaar
  laden...
 • Toelichting
  Jaarlijks worden alle grondexploitaties herzien. De boekwaarde zoals deze is opgenomen in
  de financiële administratie van de gemeente is verantwoord, de nog te realiseren kosten en
  opbrengsten zijn opnieuw begroot en de grondprijzen uit de grondprijsbrief 2013 zijn
  verwerkt. Daarnaast is de fasering van de opbrengsten, het te verwachten aantal te verkopen
  bouwkavels per jaar, bijgesteld.

  Documenten
  Raadsvoorstel d.d. 12 maart 2013
  Concept-raadsbesluit d.d. 12 maart 2013

  Voorgestelde procedure
  raad ter besluitvorming

  Verantwoordelijk collegelid
  wethouder Steggink
  laden...
 • Toelichting
  De gemeente Dinkelland ontvangt naast het reguliere dividend van de Cogas een extra
  dividend. Voorgesteld wordt dit dividend aan te wenden ter versterking van het
  weerstandsvermogen.

  Document
  Raadsvoorstel d.d. 19 maart 2013
  Concept raadsbesluit d.d. 19 maart 2013

  Voorgestelde procedure
  raad ter besluitvorming

  Verantwoordelijk collegelid
  wethouder Steggink
  laden...