Rekenkamercommissie

Wat is de rekenkamercommissie?

De gemeente Dinkelland heeft een rekenkamercommissie, samen met de gemeenten Tubbergen, Oldenzaal en Losser. Er kunnen gezamenlijke rekenkameronderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente.

Deze onafhankelijke commissie maakt voor alle inwoners van Dinkelland en voor de gemeenteraad zichtbaar hoe de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Worden alle doelen in dit beleid bereikt?  Heeft het beleid het gewenste effect? Is het in overeenstemming met alle regels en besluiten?  Zijn de uitgaven acceptabel? Dit moet onderzocht en gecontroleerd worden en dat doet de rekenkamer.

De rekenkamercommissie bestaat op dit moment uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen.

 

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

• de heer J. (Jelle) Kort (voorzitter) 

• de heer B.H. (Ben) Herbers  (lid)

• de heer M. (Mike) Loman (lid)

 

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris:

• de heer M. (Mart) van Lagen

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De rekenkamer geeft hieraan invulling door de uitkomsten van het beleid en de uitvoering daarvan te toetsen op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid betekent of de voorbereiding en de uitvoering van beleid efficiënt verloopt. Doeltreffendheid houdt in of de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald zijn. Rechtmatig betetekent dat het beleid moet voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving.

De rekenkamercommissie denkt goed na over te onderzoeken onderwerpen. Zij vraagt ook aan raadsleden en inwoners om mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Het onderwerp moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

  • Het onderwerp is maatschappelijk, politiek en/of financieel belangrijk.
  • Er is een onderbouwd vermoeden dat er bij de uitvoering iets niet in orde is, met risico op ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
  • Een  onderzoek door de rekenkamercommissie moet meerwaarde hebben.
  • Het onderzoek moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

 

Hebt u als inwoner een onderwerp voor een rekenkameronderzoek?

De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van Dinkelland.  U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken.

Heeft u een suggestie voor de rekenkamerkamercommissie neem via de griffie contact op met de rekenkamercommissie. De rekenkamer is te bereiken via Griffie@Dinkelland.nl