Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Omdat de gemeenteraad door de inwoners gekozen wordt, is de raad de vertegenwoordiging van de inwoners.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid dat gevoerd wordt in de gemeente en ziet erop toe dat dit beleid goed wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Ook stelt de gemeenteraad de begroting en jaarrekening vast en houdt op deze wijze de financiën van de gemeente goed in de gaten. De raad van Dinkelland heeft 21 leden. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Raadscommissies

De raad van Dinkelland heeft twee raadscommissies ingesteld: de commissie Omgeving en Economie en de commissie Samenleving en Bestuur. De commissies adviseren de raaad over de te nemen besluiten. Beide commissies komen maandelijks bijeen en overleggen en adviseren over onderwerpen die ter besluitvorming of ter informatie de raad bereiken. De vergaderingen van de raadscommissies kennen het spreekrecht voor burgers.