Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Omdat de gemeenteraad door de inwoners gekozen wordt, is de raad de vertegenwoordiging van de inwoners.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid dat gevoerd wordt in de gemeente en ziet erop toe dat dit beleid goed wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Ook stelt de gemeenteraad de begroting en jaarrekening vast en houdt op deze wijze de financiën van de gemeente goed in de gaten. De raad van Dinkelland heeft 21 leden. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Raadscommissies

De raad van Dinkelland heeft twee raadscommissies ingesteld: de commissie Ruimte en Economie en de commissie Samenleving en Bestuur. De commissies adviseren de raaad over de te nemen besluiten. Beide commissies komen maandelijks bijeen en overleggen en adviseren over onderwerpen die ter besluitvorming of ter informatie de raad bereiken. De vergaderingen van de raadscommissies kennen het spreekrecht voor burgers. 

Het raadspresidium

Het presidium ondersteunt het functioneren van de raad en de raadscommissies. Het verzamelt alle stukken en onderwerpen waarvan besluitvorming door de raad dan wel behandeling in de raadscommissies wordt gewenst. Het bereidt de agenda's van de raad en de  raadscommissies voor en stelt de agenda's voor de  raadscommissies en voor de raad (voorlopig) vast. Daarnaast stelt het presidium ieder jaar het vergaderrooster voor de raad en de  raadscommissies vast. Tevens vertegenwoordigt het presidium de raad bij representatieve activiteiten en in contacten met de pers.

Lid van het presidium zijn:
H.D. (Riki) Kortink (tevens 1e plv. raadsvoorzitter en commissievoorzitter)
R.E.M. (Romy) Breukers (tevens 2e plv. raadsvoorzitter en commissievoorzitter)
R.M. (Cel) Severijn (tevens 3e plv. raadsvoorzitter en commissievoorzitter)
A.P.M. (Fons) Maathuis (tevens 4e plv. raadsvoorzitter en commissievoorzitter)
J.H.J. (Henk) Meijer
G.J. (Gerrit) Hofmans

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Dinkelland wordt ondersteund bij haar controlerende en kaderstellende taak door een Rekenkamercommissie. Het is een commissie bestaande uit raadsleden. Op aangeven van de raad voert de commissie onderzoeken uit met eventueel inschakeling van onafhankelijke deskundigen. Er wordt vooral onderzocht of de gemeente bij de uitvoering van een bepaalde taak doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Dinkelland.