Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Omdat de gemeenteraad door de inwoners gekozen wordt, is de raad de vertegenwoordiging van de inwoners.

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid dat in de gemeente gevoerd wordt. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt de begroting en jaarrekening vast en houdt op die wijze de financiën van de gemeente goed in de gaten. De gemeenteraad van Dinkelland heeft 21 leden afkomstig van meerdere partijen.  Alle leden maken deel uit van een fractie en zijn rechtstreeks gekozen door de inwoners van Dinkelland. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. 

De gemeenteraad vergadert in principe één keer per maand op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Deze vergaderingen vinden plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Denekamp. In deze raadsvergaderingen spreken de raadsleden over allerlei onderwerpen en neemt de raad besluiten. Op de agenda staan hamerstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en bespreekstukken (onderwerpen waarover het gesprek plaatsvindt). De gemeenteraad neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Dat betekent dat een voorstel is aangenomen als de helft plus 1 van de aanwezige gemeenteraadsleden voor een voorstel is.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook thuis live meekijken via internet

De agenda's en de vergaderstukken vindt u via https://gemeenteraad.dinkelland.nl 

 

Raadscommissies

De raad van Dinkelland heeft twee raadscommissies ingesteld:

- de commissie Omgeving en Economie 

- de commissie Sociaal Domein en Bestuur.

Deze commissies worden gevormd door raadsleden en niet-raadsleden. De raadscommissies adviseren de raaad over de te nemen besluiten. Beide raadscommissies komen maandelijks bijeen op de dinsdagavond in het gemeentehuis in Denekamp. Tijdens die vergaderingen overleggen en adviseren de commissies over raadsvoorstellen die ter besluitvorming of ter informatie naar de raad gaan. Raadscommissies geven een advies, de uiteindelijke beslissing is aan de gemeenteraad. Tijdens de raadscommissies kunt u ook het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Voor meer informatie kunt u daarvoor contact opnemen via de griffie: Griffie@dinkelland.nl