De Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie.

De raadsgriffie bestaat uit de griffier, de plaatsvervangend griffier en de griffiemedewerkster. De griffier is door de raad aangewezen en werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De griffier is aanwezig bij alle raadsvergaderingen en ondertekent samen met de voorzitter van de raad alle raadsstukken.

De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies als geheel en de raadsfracties en de individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taken. Daarnaast fungeert de griffie als aanspreekpunt voor inwoners, organisaties en andere belangstellenden die contact willen met raadsleden of de raadsleden informatie willen sturen.

De griffie bereidt de raadsvergaderingen en commissievergaderingen voor en adviseert de raad, de raadsfracties en raadsleden over de aanpak en uitvoering van het raadswerk. De griffier is de tussenpersoon tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffie is onafhankelijk en neutraal.

De griffie staat onder leiding van de griffier. De griffier is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt hij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken van de raad.

 

Samenstelling van de griffie:

Mr. L.J.H. (Leon) Engelbertink (griffier)

L.M.T. (Lorette) Krop (griffiemedewerkster) 

Contact met de griffie

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de griffie:

Per e-mail:             Griffie@dinkelland.nl

Telefonisch:            (0541) 854347

Per post:                 Postbus 11, 7590 AA Denekamp